هایپوتریما

هایپوتریماچیست؟ هایپوترمیا یا پائین بودن میزان حرارت بدن از حد معمول، زمانی است که گربه قادر بهحفظ دمای بدن خود و ممانعت از کاهش م...

ادامه مطلب